ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาทิฐิ"

change cats
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(change cats)
== ประเภท ==
ในสัมมาทิฏฐิสูตร [[พระสารีบุตร]]อธิบายนัยะของสัมมาทิฐิไว้ ดังนี้<ref>[http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=9 สัมมาทิฏฐิสูตร], พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 12 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 4 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์</ref>
# '''รู้ชัด[[อกุศล]]และรากเหง้าแห่งอกุศล และรู้ชัด[[กุศล]]และรากเหง้าแห่งกุศล'''<br/>อกุศล คือ[[บาป (ศาสนาพุทธ)|อกุศลกรรมบถ 10]] รากเหง้าของอกุศล คือโลภะ โทสะ โมหะ<br/>
# '''รู้ชัด[[อาหาร]] เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับแห่งอาหาร และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหาร'''<br/> อาหารคือ อาหาร [[ผัสสะ]] [[เจตนา]] และ[[วิญญาณ (ศาสนาพุทธ)|วิญญาณ]] เหตุแห่งอาหาร คือ [[ตัณหา]]<br/> ความดับแห่งอาหาร การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหาร คือ [[มรรคมีองค์แปด]]
# '''รู้ชัด[[อริยสัจ 4|ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์]]'''<br/> ทุกข์คือ [[การเกิด]] [[อายุ|ความแก่]] [[โรค|ความเจ็บ]] [[ความตาย]] [[โศก]] ปริเทวะ [[ทุกข์]] [[โทมนัส]] [[อุปายาส]] และเหตุแห่งทุกข์ คือ ตัณหา<br/> ความดับแห่งทุกข์ การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[อุปาทาน]] เหตุเกิดแห่งอุปาทาน ความดับแห่งอุปาทาน และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน'''<br/>เหตุเกิดแห่งอุปาทาน คือ ตัณหา ความดับแห่งอุปาทาน คือ การดับตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[ตัณหา]] เหตุเกิดแห่งตัณหา ความดับแห่งตัณหา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหา'''<br/>เหตุเกิดแห่งตัณหา คือ เวทนา ความดับแห่งตัณหา คือ การดับเวทนา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหา คือ มรรคมีองค์แปด
# '''รู้ชัด[[เวทนา]] เหตุเกิดแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา'''<br/>
# '''รู้ชัด[[ผัสสะ]] เหตุเกิดแห่งผัสสะ ความดับแห่งผัสสะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะ'''<br/>
# '''รู้ชัด[[อายตนะ]] 6 ประการ เหตุเกิดแห่งอายตนะ 6 ประการ ความดับแห่งอายตนะ 6 ประการ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะ 6 ประการ'''<br/>
# '''รู้ชัดนามรูป เหตุเกิดแห่งนามรูป ความดับแห่งนามรูป และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูป'''<br/>
# '''รู้ชัด[[วิญญาณ]] เหตุเกิดแห่งวิญญาณ ความดับแห่งวิญญาณ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ'''<br/>
# '''รู้ชัด[[สังขาร]] เหตุเกิดแห่งสังขาร ความดับแห่งสังขาร และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร'''<br/>
# '''รู้ชัด[[อวิชชา]] เหตุเกิดแห่งอวิชชา ความดับแห่งอวิชชา และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชา'''<br/>
# '''รู้ชัด[[อาสวะ]] เหตุเกิดแห่งอาสวะ ความดับแห่งอาสวะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ'''<br/>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมของศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]
{{โครงศาสนา}}
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมของศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานคำศัพท์ศาสนาพุทธ]]
2,528

การแก้ไข