ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<br />{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
| ภาพ = [[ไฟล์:SymbolSRRU.gif|180px]]
| ที่ตั้ง = เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ [[จังหวัดสุรินทร์]] 32000
| เว็บไซต์ = [http://www.srru.ac.th/ www.srru.ac.th]
}}'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์''' (ชื่อเดิม : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นาม ”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จำนวน ๓๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทน วิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลำดับ{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยราชภัฏ}}
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์''' ({{lang-en|Surindra Rajabhat University}}) เป็น[[สถาบันอุดมศึกษา]] ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดสุรินทร์]] ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบัน เปิดสอนระดับ[[อนุปริญญา]] [[ปริญญาตรี]] [[ปริญญาโท]] และระดับ[[ปริญญาเอก]] โดยเป็นสถานที่จัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน ในกลุ่มเขตจังหวัดอีสานตอนใต้ อันได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ [[ยโสธร]] [[อำนาจเจริญ|ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ]] [[บุรีรัมย์]] [[ศรีสะเกษ]] นครราชสีมา และอุบลราชธานี รวมถึง ประเทศกัมพูชา และประเทศใกล้เคียง และในปี ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก ได้มีการอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้อยู่ในอันดับที่ ๗๕ ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งสิ้น ๑๗๙ แห่ง และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๑๑,๘๖๒ ของโลกอีกด้วย
 
==== ปรัชญา ====
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
 
==== วิสัยทัศน์ ====
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๑ ใน ๕ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นที่ยอมรับ ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
 
==== ค่านิยม ====
“ค่านิยม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ การนำองค์องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
 
==== พันธกิจ ====
ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ สร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายในและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ และส่งเสริมทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประสานงานระดับท้องถิ่นสู่สากล ผลิต และพัฒนาครู ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เข้มแช็ง การเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพใช้เทคโนโลยี และบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
 
==== วัฒนธรรมองค์กร ====
“วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๔ ข้อ คือ
 
๑) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
 
๒) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
 
๓) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา ขยันอดทน ทำงานเป็นเป็นทีม และมีจิตใจของการให้บริการ
 
๔) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
ผู้ใช้นิรนาม