ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

จังหวัดขอนแก่นมีประชากรทั้งสิ้น 1,790,055 คน นับเป็น 576,964 ครัวเรือน นับเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง 141,404 คน (ณ ปี พ.ศ. 2557)
 
จังหวัดขอนแก่นเคยตกเคยอยู่ใต้อำนาจในเขตการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์ จำปาศักดิ์ จึงได้มีการอพยพของประชาชนชาวลาวเข้ามาอาศัย โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีและต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นประชากรดั้งเดิมของจังหวัด นอกจากนั้นแล้ว ในเขตเมืองขอนแก่นยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นชุมชนใหญ่และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ชาวไทญ้อและชาวต่างชาติอื่นๆ ซึ่งย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดขอนแก่น
 
<br />
=== การศึกษา ===
 
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น}}
จังหวัดขอนแก่น มีสถาบันการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหลากหลายแห่ง
จังหวัดขอนแก่น มีสถาบันการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหลากหลายแห่ง โดยประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมจาก 2 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 84 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 17 แห่ง ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมด 5 เขต และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาอีก 43 แห่ง
 
จังหวัดขอนแก่น มีสถาบันการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหลากหลายแห่ง โดยประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมจาก 2 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 84 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 17 แห่ง ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมด 5 เขต และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาอีก 43 แห่ง
 
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ปัจจุบันอยู่ในกำกับดูแลของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา]] ส่วนและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ คือ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
<br />
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ปัจจุบันอยู่ในกำกับดูแลของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา]] ส่วนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ คือ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
== เศรษฐกิจ ==
จังหวัดขอนแก่นมี[[ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ]] หรือจีดีพี เป็นอันดับที่ 2 ของภาคอีสาน แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุดคือ 107,607 บาท 
 
=== ภาคการเงินการธนาคาร ===
ภาคการเงินการธนาคาร จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนสำนักงานของธนาคารทั้งสิ้น 102 สำนักงาน (พ.ศ. 2554) เงินรับฝากรวมทุกประเภท ทั้งสิ้น 6880,000 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค.2557) ทั้งสิ้น 90กว่า 100,000 ล้านบาท
 
กรมธนารักษ์ประเมินราคาที่ดินระยะ 4 ปี โดยประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค.2562 พบว่าจังหวัดขอนแก่นมีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 28.5329% ราคาสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2 แสนบาทต่อตรว. โดยเป็นราคาที่ดินที่แพงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยย่านถนน ถนนศรีจันทร์ มีราคาสูงที่สุด เฉลี่ย 5,000-200,000 ต่อตารางวา ซึ่งทำให้เกิดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมีเนียมแบบ high rise ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก คอนโดมีเนียมความสูง 30 ชั้นขึ้นไปหลายแห่งภายในเขตเทศบาล
 
=== ธุรกิจ Mice (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) ===
จากสภาพที่ตั้งของเมือง ขอนแก่นจึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการศึกษาของภูมิภาค และเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นเมืองศูนย์กลางการปฎิบัติงานตาม "แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ" และเชื่อมต่อประเทศไทย พม่า เวียดนามเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ ทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพในการรองรับผู้เดินทางมาร่วมอีเวนต์ทางธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก โดยมี [[ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บนถนนมะลิวัลย์ และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)<ref>https://www.kice-center.com/</ref> บนถนนมิตรภาพ เป็นสองศูนย์ประชุมหลักขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการประชุมสัมมนาขนาด 10,000 คน และการแสดงสินค้าระดับนานาชาติได้
 
=== ธุรกิจการท่องเที่ยว <ref>https://www.posttoday.com/life/healthy/578232</ref> ===
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จถึงยอดนักท่องเที่ยวที่เข้าไปยังขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้านคน เป็นครั้งแรก โดยขยับจากเมืองรองก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2561 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวของขอนแก่นมีจำนวน 5,207,787 คน เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 11 จากปี 2560 โดยส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของ ททท. ภายใต้กลยุทธ์ ขอนแก่น โมเดล ที่นำการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้กว่า 17,018 ล้านบาท
 
=== ธุรกิจโรงแรม ===
ขอนแก่นมีจำนวนห้องพักมากกว่า 10,000 ห้อง โดยมีโรงแรมมาตรฐาน 3 และ 4 ดาว หลายแห่งเปิดให้บริการห้องพัก และโรงแรม พูลแมน ราชาออร์คิด ยังเป็นโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มีนาคม 2539
 
=== อุตสาหกรรม ===
การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้นเป็นลำดับ ประเภทของอุตสาหกรรมได้เริ่มปรับเปลี่ยน จากอุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นอุตสาหกรรมวิศวการ ทั้งนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น โรงสีข้าว  โรงงานมันเส้น  โรงงานน้ำตาล และ โรงงานเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการค้นพบแหล่งปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ฯลฯ
 
[[อุตสาหกรรม]]ที่สำคัญของจังหวัด 46 อันดับ ได้แก่
# [[อุตสาหกรรมกระดาษ|อุตสาหกรรม กระดาษ]]และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
# [[อุตสาหกรรมกระดาษ]]และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เงินลงทุนรวม 14,795 ล้านบาท  และในปี 2550 ยังมีการอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษของบริษัท ฟินิกซ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเงินลงทุน 7,168 ล้านบาท ประกอบกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี 
# อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า
# อุตสาหกรมไฟฟ้า เงินลงทุนรวม 4,036 ล้านบาท  เช่น [[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำบริเวณ[[เขื่อนอุบลรัตน์]]ในอำเภออุบลรัตน์  [[โรงไฟฟ้าน้ำพอง]] บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด  บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทริคเวิร์คส์ จำกัด  บริษัท เอ็นเนอร์ยีซีสเท็มส์ จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
#อุตสาหกรรม ผลิตปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ)
# อุตสาหกรรมอาหาร  ด้วยเงินลงทุน 3,830 ล้านบาท อาทิเช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์  บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด  บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จำกัด เป็นต้น  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำและน้ำแข็ง เช่น หจกโรงน้ำแข็งมิตรภาพ  หจก.โรงน้ำแข็งหลอดศรีนวล  อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย เช่น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด  บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
#อุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
# อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เงินลงทุนรวม 3,037 ล้านบาท เช่น บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จัด ผลิตโซดาและน้ำดื่ม  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผลิตน้ำอัดลมและน้ำดื่ม   บริษัท คราฟท์ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตเครื่องดื่มชนิดผง  บริษัท แก่นขวัญ จำกัด ผลิตสุรา เป็นต้น
# อุตสาหกรรม อาหาร 
# อุตสาหกรรม เครื่องดื่ม 
 
<br />
 
== การขนส่งคมนาคม ==
 
== การขนส่ง ==
=== ทางถนน ===
ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 449 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ([[ถนนพหลโยธิน]]) ถึง[[จังหวัดสระบุรี|จังหวัดสระบุรี]] ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ([[ถนนมิตรภาพ]]) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น
 
รถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 76 ชั่วโมง รถออกจาก[[สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)|สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2)]] มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน
 
รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งจำกัด และรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมเปิดเส้นทางเดินรถระหว่าง ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ โดบจัดรถปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง ให้บริการ 2 เที่ยวต่อวัน มีต้นทางและปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 และ สถานีรถเมล์ขนส่งผู้โดยสารตลาดเช้า นครหลวงเวียงจันทน์ โดยไม่มีจุดจอดระหว่างทาง
=== ทางรถไฟ ===
ขบวนรถไฟออกจาก[[สถานีรถไฟกรุงเทพ]] ผ่านจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุกวัน ขบวนรถที่ให้บริการได้แก่ [[รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา]] (ขบวนที่ 25), รถด่วนดีเซลรางปรับอากาศที่ 75 และ 77 และรถเร็วที่ 133
[[ไฟล์:ศูนย์สารสนเทศ ม.ขอนแก่น.jpg|thumb|มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
สถานีรถไฟขอนแก่นเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัด โดยด้านหน้าสถานีจะมีขอนไม้ตั้งอยู่พร้อมตัวอักษร "ขอน–แก่น" อาคารสถานีเดิมถูกรื้อถอนใน พ.ศ. 2560 และสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบสถานีรถไฟยกระดับเพื่อขนาดใหญ่ โดยเป็นระบบรางคู่ รองรับรถไฟทางคู่ที่เริ่มต้นการก่อสร้างจากสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ [[จังหวัดนครราชสีมา]]
 
=== ทางอากาศ ===
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานขอนแก่น มีสายการบินมาเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก มีจุดหมายปลายทางได้แก่ [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ]], [[ท่าอากาศยานหาดใหญ่|สงขลา (หาดใหญ่)]], [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่|เชียงใหม่]], ภูเก็ต และ ระยอง ([[สนามบินอู่ตะเภา|อู่ตะเภา]]) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายอาคารสนามบิน เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
* หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหล่งแสดงศิลปะพื้นบ้านและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น: โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น ภายในโฮงมูนมันเมืองขอนแก่น ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ในส่วนของนิทรรศการ และห้องจำหน่ายของที่ระลึก สำหรับการจัดนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 5 โซน โดยแบ่งตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
 
[[ไฟล์:จังหวัดขอนแก่น - panoramio.jpg|thumb|ศาลหลักเมือง]]
 
=== สถานที่ทางธรรมชาติ ===
73

การแก้ไข