ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เถรวาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
สำหรับประเทศไทยมีผู้นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทประมาณ 94% ของประชากรทั้งหมด <ref>{{cite web | date = | url =
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/t.html | title = The World Factbook: Thailand | work = CIA World Factbook | accessdate = 2008-10-26 }}</ref> (ข้อมูลจากกรมศาสนา เฉพาะประชากรอิสลามในประเทศไทยมีไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 15% ของประชากรไทย ไม่นับผู้นิกายเถรวาทได้รับการนับถือศาสนาคริสต์คู่กับนิกาย[[อาจริยวาท]] ฮินดู(คือนิกาย[[มหายาน]] สิกข์ และไม่มีศาสนา จึงเป็นไปได้ว่าชาวพุทธในประเทศไทย อาจมีไม่ถึง 80% ของจำนวนประชากรทั้งหมดปัจจุบัน)
 
<br />
นิกายเถรวาทได้รับการนับถือคู่กับนิกาย[[อาจริยวาท]] (คือนิกาย[[มหายาน]] ในปัจจุบัน)
 
== ความเป็นมาของนิกายเถรวาท ==
8

การแก้ไข