ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
# พลเอก [[ผิน ชุณหะวัณ]] เป็นรองเป็น รองนายกรัฐมนตรี
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลตรี[[เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
# พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ ([[พิศาล สุนาวิน]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
# พลอากาศเอก [[ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พระนิติธารณ์พิเศษ ([[ชุบ มัธยมจันทร์]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลเอก [[มังกร พรหมโยธี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[วรการบัญชา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# พระบริรักษ์เวชชการ ([[ไล่ฮวด ติตติรานนท์]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลอากาศตรี [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลโท [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลตรี [[ประยูร ภมรมนตรี]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นายพันตำรวจเอก [[ละม้าย อุทยานานนท์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
# พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ ([[เอื้อน กุลไกรเวส]]) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พันเอก [[ประมาณ อดิเรกสาร]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นายพลตำรวจโท [[เผ่า ศรียานนท์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลโท [[เดช เดชประดิยุทธ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลโท [[หลวงสวัสดิ์สรยุทธ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ ([[สุดใจ เชิดวุฒิ]]) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# พันเอก [[ศิริ สิริโยธิน]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# นาย[[เลื่อน พงษ์โสภณ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม