ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

 
==การปรับปรุง คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
*วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495
คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ
** นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
 
** พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ ๑. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อ*วันที่ 30 ๑๒ มิถุนายนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔2495
** ๒. นายพลอากาศตำรวจตรี มุนีละม้าย มหาสันทนะอุทยานานนท์ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
*วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
กระทรวงอุตสาหกรรม
** พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๕
*วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 มีการปรับปรุงรัฐมนตรีใหม่บางท่าน คือ
๓. นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๕
** พลเรือโท ๕. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ หลวงสุนาวินวิวัฒ (วงษ์พิศาล ลัดพลีสุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ แทนพระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)
** นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖
** พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
๖. ได้มีการปรับปรุงรัฐมนตรีใหม่บางท่าน คือ
(๑)** พลอากาศโทจัตวา มุนีประมาณ มหาสันทนะอดิเรกสาร เวชยันต์รังสฤษฎ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
*วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496
และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
(๒) พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
*วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2497
และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(๓)** พลเรือโทเอก หลวงสุนาวินวิวัฒยุทธศาสตร์โกศล (พิศาลประยูร สุนาวินศาสตระรุจิ) พ้นจากตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สหกรณ์
** พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสหกรณ์
*วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
(๔) จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อีกตำแหน่งหนึ่ง
** (๕)พันเอก นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์วรการบัญชา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์เศรษฐการ และแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
** จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (๖) พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง
*วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
อีกตำแหน่งหนึ่ง
** (๗) นายพลจัตวาตำรวจเอก ประมาณเผ่า อดิเรกสารศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง
*วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2497
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อีกตำแหน่งหนึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๖
*วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
๗. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
** พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๖
๘.** พลเรือเอกโท หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์สาธารณสุข
*วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๙๗
** จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ๙. พันเอก นายวรการบัญชา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และแต่งตั้งให้
** พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
** พันตรี รักษ์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
*วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497
๑๐. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
** นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
*วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
๑๑. นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
** พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
กระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลเอก เดช เดชประดิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗
*วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
๑๒. พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
** จอมพล ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๗
** จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง
๑๓. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
** พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงวัฒนธรรม
ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
** พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗
๑๔.** พลโทตรี ประยูรประมาณ อดิเรกสาร ภมรมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คมนาคม
** พลโท ไสว ไสวแสนยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗
** พลโท ถนอม กิตติขจร ๑๕. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
*วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คือ
กระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๗
** พลเอก เดช ๑๖. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เดชประดิยุทธ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ สหกรณ์
** นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๗
** พลโท ประยูร ๑๗. พลตรี ศิริ สิริโยธินภมรมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ การคลัง
*วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2499 ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี คือ
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๗
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ
๑๘. พันตรี รักษ์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
** พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๗
*วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2499
๑๙. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
** หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๘
๒๐. พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๘
๒๑. พลเอก เดช เดชประดิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๘
๒๒. ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๙๘ คือ
(๑) จอมพล ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
(๒) พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(๓) จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง
(๔) พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงวัฒนธรรม
(๕) พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(๖) พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(๗) พลโท ไสว ไสวแสนยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(๘) พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๙๘
๒๓. ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คือ
๑. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก เดช เดชประดิยุทธ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
๓. นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๔. พลโท ประยูร ภมรมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๙๘
๒๔. ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี คือ
จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ
พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๙๙
๒๕. หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๙
 
==การสิ้นสุดของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม