ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
๑.# พลเอก ผิน ชุณหะวัณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
๒.# จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓.# พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๔.# พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๕.# พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
๖.# พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
๗.# พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๘.# พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๙.# พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๑๐.# จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๑๑.# พลเอก มังกร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒.# นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
๑๓.# พระบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๔.# นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๕.# พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๖.# พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๗.# พลตรี ประยูร ภมรมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๑๘.# นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๙.# นายพันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
๒๐.# พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๑.# พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๒.# นายพลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๓.# พลโท เดช เดชประดิยุทธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๔.# พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒๕.# พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖.# พันเอก ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
๒๗.# นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม