ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== อำนาจและหน้าที่ ==
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนินดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบ การผังเมืองที่ดี อันจะนํานำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
# ดําเนินดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
# วางและจัดทําทำผังเมืองประเภทอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดําเนินดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ
# ดําเนินดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทําทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือ ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
# ดําเนินดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
# ให้บริการและคําคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
# ดําเนินดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษาบำรุงรักษา
# ดําเนินดำเนินการประสาน กํากับกำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินดำเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกํากับกำกับตรวจสอบการใช้อํานาจอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
# ดําเนินดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
# ดําเนินดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
# ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF</ref>
 
== อ้างอิง ==
380,773

การแก้ไข