ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

Updateข้อมูลภารกิจและหน้าที่ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2558
(Updateข้อมูลภารกิจและหน้าที่ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2558)
| หัวหน้า1_ชื่อ = ชยพล ธิติศักดิ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = โอฬาร ศักยโรจน์กุลว่าง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = พงษ์นรา เย็นยิ่ง
 
== อำนาจและหน้าที่ ==
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบ การผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
# ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
# วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ
# ดำเนินดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
# ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
# วางและจัดทำทําผังเมืองประเภทอื่นๆอื่น ๆ ตามที่กระทรวงรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆนั้น ๆ
# ดำเนินดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย การติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำทําเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือ ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
# ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
# ให้บริการและคำปรึกษาดําเนินการเกี่ยวกับงานการวางผัง ออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่สิ่งก่อสร้างของกรมแก่หน่วยงานต่างๆของรัฐ
# ดำเนินการให้บริการและคําปรึกษาเกี่ยวกับการงานออกแบบ การงานก่อสร้าง และควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษางานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
# ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา
# ดำเนินดําเนินการประสาน กำกับกํากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับกํากับตรวจสอบการใช้อำนาจอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
# ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
# ดำเนินดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นด้านระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
# ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
# ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF</ref>
 
== อ้างอิง ==
195

การแก้ไข