ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

เพิ่มขึ้น 11,629 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
จนกระทั่ง[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 4) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาปีของชาวย้อเป็น "[[สกลนคร|เมืองสกลนคร]]" เมื่อปี [[พ.ศ. 2381]] จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านกุดลิงของชาวโย้ยให้เป็นเมืองน้องของเมืองสกลนคร โดยมีชื่อคล้องจองกันว่า '''เมืองวานรนิวาส''' เมื่อวันจันทร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ตรีศก จ.ศ. 1223 ตรงกับวันจันทร์ที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2404]] และทรงตั้งท้าวจันโสมเป็นหลวงประชาราษฎร์รักษา (ฉิม ศรีถาพร) เป็นเจ้าเมืองคนแรก
 
* วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลวาใหญ่ แยกออกจากตำบลโพนงาม และตำบลขัวก่าย ตั้งตำบลโพนแพง แยกออกจากตำบลอากาศ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่างๆ</ref>
* วันที่ 26 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลวานรนิวาส ในท้องที่บางส่วนของตำบลวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/010/47.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะจากกิ่งอำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส เป็น '''อำเภออากาศอำนวย'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/059/565.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘</ref>
* วันที่ 19 มีนาคม 2511 แยกพื้นที่ตำบลมาย ตำบลม่วง และตำบลดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบ้านม่วง''' ขึ้นกับอำเภอวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/025/835.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ</ref>
* วันที่ 22 กันยายน 2513 ตั้งตำบลหนองบัวสิม แยกออกจากตำบลคำตากล้า และตั้งตำบลหนองแวง แยกออกจากตำบลวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/088/2655.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 16 พฤศจิกายน 2514 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส เป็น '''อำเภอบ้านม่วง'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/123/745.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลาปาก อำเภอเชียงกลาง อำเภอปากชม อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอดอนสัก อำเภอพนม อำเภอเวียงสระ อำเภอสังคม และอำเภอหัวตะพาน พ.ศ. ๒๕๑๔</ref>
* วันที่ 23 กันยายน 2518 ตั้งตำบลนาแต้ แยกออกจากตำบลคำตากล้า<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/196/2344.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 14 กันยายน 2519 แยกพื้นที่ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม และตำบลนาแต้ อำเภอวานรนิวาส มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอคำตากล้า''' ขึ้นกับอำเภอวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/110/2461.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอคำตากล้า</ref>
* วันที่ 7 ธันวาคม 2519 จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส มีเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองรวม 3 ตำบล คือ ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม และตำบลนาแต้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/150/3701.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอคำตากล้า</ref>
* วันที่ 14 พฤศจิกายน 2521 ตั้งตำบลแพด แยกออกจากตำบลหนองบัวสิม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/126/3958.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส อำเภอเมืองสกลนคร อำเภออากาศอำนวยและอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2522 ตั้งตำบลศรีวิชัย แยกออกจากตำบลเดื่อศรีคันไชย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/022/695.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสว่างแดนดินและอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 6 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลนาซอ แยกออกจากตำบลขัวก่าย และตำบลวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/188/4058.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาส อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 13 กรกฎคม 2524 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส เป็น '''อำเภอคำตากล้า'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/A/115/7.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอพรหมคีรี อำเภอนาบอน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอนาดี อำเภอกงหรา อำเภอวังทรายพูน อำเภอธารโต อำเภอคำตากล้า อำเภอศรีนคร อำเภอด่านช้าง อำเภอพรเจริญ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอลานสัก พ.ศ. ๒๕๒๔ [ยกฐานะกิ่งอำเภอในท้องที่ บางจังหวัดขึ้นเป็นอำเภอ]</ref>
* วันที่ 13 กรกฎาคม 2525 ตั้งตำบลอินทร์แปลง แยกออกจากตำบลคูสะคาม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/095/2798.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลนาคำ แยกออกจากตำบลวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/171/14.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาสและกิ่งอำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 8 ตุลาคม 2534 ตั้งตำบลคอนสวรรค์ แยกออกจากตำบลวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/178/9876.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุดบาก และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 27 ตุลาคม 2536 ตั้งตำบลกุดเรือคำ แยกออกจากตำบลคูสะคาม และตั้งตำบลหนองแวงใต้ แยกออกจากตำบลหนองแวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/173/36.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลวานรนิวาส เป็นเทศบาลตำบลวานรนิวาส
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
1,126

การแก้ไข