ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วากยสัมพันธ์"

แก้ไขตัวสะกด
(แก้ไขตัวสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ภาษาศาสตร์}}
 
ในทาง[[ภาษาศาสตร์]] '''วากยสัมพันธ์''' (อังกฤษ : syntax) หมายถึง การศึกษาว่าด้วยกฎของความสัมพันธ์ของแบบแผนองค์ประกอบของประโยคในภาษา อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักไวยกรณ์ของภาษาไวยากรณ์ของภาษา ในภาษาไทย "วากยสัมพันธ์" เป็นส่วนหนึ่งของหลักไวยกรณ์ไทยที่กำหนดขึ้นเป็นหนึ่งในแบบแผนหรือไวยกรณ์ของภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 แบบแผนหลัก ได้แก่ [[อักขรวิธี]] ซึ่งศึกษาว่าด้วยอักษร, [[วจีวิภาค]] ศึกษาว่าด้วยคำ, วากยสัมพันธ์ ศึกษาว่าด้วยความสัมพันธ์ของคำในประโยค, และ [[ฉันทลักษณ์]] คือ กฎเกณฑ์ของการเขียนภาษาในรูปแบบต่างๆ
 
'''วากยสัมพันธ์''' ยังเป็นชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยประโยค และความเกี่ยวข้องของส่วนต่างๆ ในประโยค การศึกษากฎหรือความสัมพันธ์ของ[[ภาษา]]อย่างเป็นแบบแผน ที่ควบคุมการเรียง[[คำ]]เป็น[[วลี]] และวลีเป็น[[ประโยค]]
ผู้ใช้นิรนาม