ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังดุสิต"

(เพิ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ)
ภายในแบ่งออกเป็นห้องชุดต่าง ๆ 5 ชุดได้แก่
* ห้องสีฟ้าเป็นที่ประทับในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
* ห้องงาช้างเป็นที่ประทับในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
* ห้องชมพูเป็นที่ประทับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
* ห้องเขียวเป็นที่พำนักของเจ้าจอมก๊กออ
ผู้ใช้นิรนาม