ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

เพิ่มขึ้น 245 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
 
== ประวัติ ==
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เกิดเมื่อวันที่ [[4 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2504]] ที่[[ตำบลไหล่น่าน]] [[อำเภอเวียงสา]] [[จังหวัดน่าน]] เป็นบุตรของนายใจ ศรีแก้ว และนางหมาย ศรีแก้ว สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต จาก[[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]] เมื่อปีการศึกษา [[พ.ศ. 25302529]] (ร่วมรุ่นกับ นายแพทย์[[ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ]] และ นายแพทย์[[บัญญติ เจตนจันทร์]]) และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] ในปี [[พ.ศ. 2542]]
 
== การทำงาน ==
ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสา [[อำเภอเวียงสา]] จังหวัดน่าน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว]] [[อำเภอปัว]] จังหวัดน่าน ระว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543 ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน สังกัดพรรคไทยรักไทย
18,751

การแก้ไข