ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== รายนามเจ้าเมืองหนองจิก ==
# พระยาหนองจิก (ตวันหนิ) Tuan Nik
# พระยาหนองจิก (ตวันกะจิ) Tuan Kecik น้องชายต่วนสุหลง เจ้าเมืองปัตตานี
# นายเม่นเมืองจะนะ รักษาราชการแทน
# พระยาหนองจิก (เกลียง)
ผู้ใช้นิรนาม