ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเศวตฉัตรวรวิหาร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ภายในพระอุโบสถหลังปัจจุบันประดิษฐาน พระพุทธอังคีรสมุนีนารถอุรคอาสน์อำไพ พระพุทธรูป[[ปางนาคปรก]] บริเวณฐานชุกชีด้านหลังพระประธานบรรจุอัฐิโดยด้านซ้าย ปรากฏจารึกพระนาม จอมพล [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์]] (อรุณ ฉัตรกุล) อดีตผู้บัญชาการ[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] ส่วนด้านขวาปรากฏจารึกพระนาม “ฉัตรกุล สายหม่อมเจ้ากลาง” นอกจากนี้ในพระอุโบสถยังประดิษฐาน พระพุทธมารวิชัยอภัยปรปักษ์อัครวิบูล ซึ่งเป็น พระพุทธรูป[[ปางมารวิชัย]] สันนิษฐานจากพุทธลักษณะว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย
 
บริเวณลานวัดใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ประดิษฐาน พระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐ์สถิตไสยาสน์ พระพุทธรูป[[ปางไสยาสน์]]ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างราวปี พ.ศ. 2364 ในอดีตองค์พระถูกน้ำท่วมทุกช่วงน้ำหลาก พระราชวิจิตรการ เจ้าอาวาทในขณะนั้นจึงบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยอัญเชิญยกองค์พระนอนขึ้นให้สูงจากลาน ในปี พ.ศ. 2552
 
== อ้างอิง ==
417,867

การแก้ไข