ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

! ฉายา
! สถิต ณ วัด
! ประสูติ-สิ้นพระชนม์ <br> (ค.ศ./พ.ศ.)
! ประสูติ-สิ้นพระชนม์ <br> (ค.ศ.)
! พระชนมายุ (ปี)
! ดำรงตำแหน่ง<br> (ค.ศ./พ.ศ.)
! ดำรงตำแหน่ง<br> (พ.ศ.)
! รวมระยะเวลา (ปี)
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[สมเด็จพระมหาสังฆราช (เนิล เตียง)|สมเด็จพระมหาสังฆราช (เนิล เตียง สุวณฺณเกสโร)]] || និល ទៀង<br>เนิล เตียง, เที่ยง || សុវណ្ណកេសរោ<br>สุวณฺณเกสโร || วัดอุณาโลม || 1823-1913<br>2366-2456 || 1823-1913 || 90 || 1859-1913<br>2402-2456 || 1859-1913 || 54 ||
|-
| 2 || สมเด็จพระธรรมลิขิต (แก อุก อินฺทตฺเถโร) || កែ អ៊ុក<br>แก อุก || ឥន្ទត្ថេរោ<br>อินฺทตฺเถโร || วัดอุณาโลม || 1851-1936<br>2394-2479 || 1851-1936 || 86 || 1914-1936<br>2458-2479 || 1914-1936 || 23 || <ref>https://watkhmers.org/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83-%E1%9E%80%E1%9F%82-%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%80/</ref>
|-
| 3 ||สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ปรัก ฮิน สุธมฺมตฺเถโร) || ប្រាក់ ហ៊ិន<br>ปรัก ฮิน || សុធម្មត្ថេរោ<br>สุธมฺมตฺเถโร || วัดสาละวัน || 1863-1947<br>2406-2490 || 1863-1947 || 84 || 1930-1947<br>2473-2490 || 1930-1947 || 17 || <ref>https://watkhmers.org/%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%83-%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b-%e1%9e%a0%e1%9f%8a%e1%9e%b7%e1%9e%93/</ref>
|-
| 4 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ)]] || ជួន ណាត<br>ชวน ณาต || ជោតញ្ញាណោ<br>โชตญาโณ || วัดอุณาโลม || 1883-1969<br>2426-2512 || 1883-1969 || 86 || 1948-1969<br>2491-2512 || 1948-1969 || 21 ||
|-
| 5 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ฮวต ตาต วชิรปญฺโญ)]] || ហួត តាត<br>ฮวต ตาต || វជិរបញ្ញោ<br>วชิรปญฺโญ || วัดอุณาโลม || 1892-1975<br>2435-2518 || 1892-1975 || 83 || 1970-1975<br>2513-2518 || 1970-1975 || 5 || <small>สิ้นพระชนม์เนื่องจากถูกกองทัพ[[เขมรแดง]]ปลงพระชนม์</small>
|-
| 6 || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || วัดอุณาโลม || 24751932-ปัจจุบัน || 1932<br>2475-ปัจจุบัน || 87 || 1991-2006<br>2534-2549 || 1991-2006 || 15 || <small>เลื่อนพระยศเป็นสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี</small>
|-
| 7 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท์ แงด)]] || នន្ទ ង៉ែត<br>นนท์ แงด || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี<ref>วัดปทุมวดีได้ถูกพระสงฆ์คณะมหานิกายเข้าครอบครองขณะที่ยังไม่มีการแยกคณะสงฆ์ในช่วงหลังยุคการปกครองของเขมรแดง ดูรายละเอียดที่ http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98</ref> || 24651922-ปัจจุบัน || 1922<br>2465-ปัจจุบัน || 97 || 2549 2006-ปัจจุบัน || 2006<br>2549-ปัจจุบัน || 13 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
! ฉายา
! สถิต ณ วัด
! ประสูติ-สิ้นพระชนม์ <br> (ค.ศ./พ.ศ.)
! ประสูติ-สิ้นพระชนม์ <br> (ค.ศ.)
! พระชนมายุ (ปี)
! ดำรงตำแหน่ง<br> (ค.ศ./พ.ศ.)
! ดำรงตำแหน่ง<br> (พ.ศ.)
! รวมระยะเวลา (ปี)
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน ปญฺญาสีโล)]] || ប៉ាន<br>ปาน || បញ្ញាសីលោ<br>ปญฺญาสีโล || วัดปทุมวดี || 1826-1893<br>2369-2436 || 1826-1893 || 67 || 1855–1893<br>2398–2436 || 1855–1893 || 38 || <ref>http://baphnommyhomeland.blogspot.com/2015/06/blog-post.html</ref>
|-
| 2 || สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (เอี่ยม ภทฺทคู) || អៀម<br>เอี่ยม || ភទ្ទគូ<br>ภทฺทคู || วัดปทุมวดี || 1849-1922<br>2392-2465 || 1849-1922 || 73 || 1893-1922<br>2436-2465 || 1893-1922 || 29 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี">http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98</ref>
|-
| 3 || สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (สุก ปญฺญาทีโป) || ស៊ុក<br>สุก || បញ្ញាទីបោ<br>ปญฺญาทีโป || วัดปทุมวดี || 1861-1943<br>2404-2486 || 1861-1943 || 82 || 1923-1943<br>2466-2485 || 1923-1943 || 11 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 4 || สมเด็จพระสุธรรมาธิบดี (อุง สะเรย พุทฺธนาโค) || អ៊ុង ស្រី<br>อุง สะเรย || ពុទ្ធនាគោ<br>พุทธฺนาโค || วัดปทุมวดี || 1870-1956<br>2413-2498 || 1870-1956 || 85 || 1943-1956<br>2486-2498 || 1943-1956 || 13 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 5 || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (ภุล เทส อินฺทญาโณ) || ភុល ទេស<br>ภุล เทส || ឥន្ទញាណោ<br>อินฺทญาโณ || วัดปทุมวดี || 1891-1966<br>2434-2509 || 1891-1966 || 75 || 1956-1966<br>2498-2509 || 1956-1966 || 10 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 6 || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (เทพ เลือง คนฺธโร) || ទេព លឿង<br>เทพ เลือง || គន្ធរោ<br>คนฺธโร || วัดปทุมวดี || 1883-1975<br>2426-2518 || 1883-1975 || 92 || 1966-1975<br>2509-2518 || 1966-1975 || 9 || <ref>http://5000-years.org/en/read/1134</ref><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 7 || สมเด็จพระสังฆราช (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-2518 || 1975<br>ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 1975<br>2518 || 1975 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>ดำรงตำแหน่งในสมัยระบอบเขมรแดงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์</small><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 8 || [[สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || ไม่ทราบ || 24831940-ปัจจุบัน || 1940<br>2483-ปัจจุบัน || 79 || 25341991-ปัจจุบัน || 1991<br>2534-ปัจจุบัน || 28 || <smallref>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562, ดำรงพระยศเป็น "สมเด็จพระสุคนธาธิบดี" จนถึง พ.ศ. 2550 จึงได้รับการสถาปนาพระยศเพิ่มเดิม ให้เป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชอีกพระองค์หนึ่ง</ref> || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
! นาม
! ฉายา
! ดำรงตำแหน่ง <br> (ค.ศ./พ.ศ.)
! ดำรงตำแหน่ง <br> (ค.ศ.)
! รวมระยะเวลา (ปี)
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|พระวินัยธรเทพ วงศ์]] || ไม่ทราบ || 2524-2531 || 1981–1991<br>2524-2534 || 10 || <small>ตำแหน่งยุบเลิกไปเนื่องจากมีการจัดการปกครองคณะสงฆ์ใหม่</small>
|}
 
! ฉายา
! นิกายที่สังกัด
! ดำรงตำแหน่ง <br> (ค.ศ./พ.ศ.)
! ดำรงตำแหน่ง <br> (ค.ศ.)
! รวมระยะเวลา (ปี)
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || มหานิกาย || 2006–ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน || 2006–ปัจจุบัน || 13 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|-
| 2 || [[สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || ธรรมยุติกนิกาย || 25502007-ปัจจุบัน || 2007<br>2550-ปัจจุบัน || 12 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
1,022

การแก้ไข