ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญกาชาด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
#ผู้ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้โดยยึดหลักการพิจารณาข้อ 2
 
 
'''<big>เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1</big>'''
 
1. ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว
ประกอบด้วยคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
8.2 ผู้พ้นจากหน้าที่เนื่องจากดํารงตําแหน่งโดยมีวาระก่อนครบวาระ ต่อไปอีก
 
ก่อนครบวาระ ต่อไปอีก
 
8.2.1 ต้องดํารงตําแหน่งในระดับผู้อํานวยการ
8.3 ผู้ดํารงตําแหน่งในระดับผู้อํานวยการที่พ้นจากหน้าที่ด้วยสาเหตุอื่น (นอกจากในข้อ 8.1 และข้อ 8.2) ท่ีมีผลงานดีเด่นและกอปรด้วยคุณงามความดี เป็นท่ีประจักษ์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภากาชาดไทย
 
 
'''<big>เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2</big>'''
 
1. ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว เป็นจํานวนเงินหรือมีมูลค่าไม่ต่ำากว่า 300,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอื่น จากสภากาชาดไทย
4. ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา แรงงาน และได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีผลงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออื่น ๆ ท่ีสภากาชาดไทยมอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ
 
 
'''<big>เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3</big>'''
 
1. ผู้ท่ีบริจาค
ผู้ใช้นิรนาม