ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญกาชาด"

เพิ่มขึ้น 5,807 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
'''เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1'''
 
#ผู้ที่บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
#1. ผู้ที่บริจาคโลหิตเงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้งในคราวเดียว
 
#ผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์และสามารถเข้าคู่ได้กับผู้รับบริจาค
เป็นจํานวนเงินหรือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอื่น จากสภากาชาดไทย
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงานต้องได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 
#ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยแนะนำให้มีผู้บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จนได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 แล้ว แต่ยังช่วยแนะนำต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง มีสิทธิได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
2. ผู้ที่บริจาค
 
#2.1 ผู้ที่บริจาคทรัพย์โลหิตแก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าครบ 100 300,000ครั้ง บาท
 
#2.2 ผู้ที่บริจาคโลหิตพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 100 75คร้ัง ครั้ง
 
2.3 ผู้ท่ีบริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต
 
3. ผู้ท่ีช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา และได้รับ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีผลงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยมอบหมายจนเป็นท่ียอมรับ
 
#4. ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยแนะนำชักชวนและจัดการให้มีผู้บริจาคทรัพย์เงินหรือทรัพย์สิน แก่สภากาชาดไทย ในคราวเดียวเป็นจํานวนเงินหรือมีมูลค่าตั้งแต่ 300600,000 บาทขึ้นไป จนได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ช้ันท่ี 2 แล้ว แต่ยังช่วยแนะนำแนะนําให้มีผู้บริจาคทรัพย์สินใหม่ ต่อไปอีกเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน 58 ปี จำนวนเป็นจํานวนเงินหรือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5800,000 ครั้งบาท มีสิทธิจะพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ช้ันท่ี 1
 
5. ผู้เป็นประธานในการจัดหารายได้ให้สภากาชาดไทย อาจจะได้รับ การพิจารณาให้ได้รับเหรียญฯ แล้วแต่กรณี
 
6. ผู้เป็นประธานในการจัดหารายได้ให้สภากาชาดไทยของคณะภริยาทูต จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นท่ี 1 เป็นกรณีพิเศษ
 
7. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 
8. เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ ผู้ทําคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ ดังนี้
 
8.1 ผู้พ้นจากหน้าท่ีเนื่องจากเกษียณอายุ
 
8.1.1 ต้องดํารงตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดในสภากาชาดไทยต้ังแต่ระดับผู้อํานวยการขึ้นไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
8.1.2 รองผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการที่มีผลงานดีเด่น
 
ประกอบด้วยคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
8.2 ผู้พ้นจากหน้าที่เนื่องจากดํารงตําแหน่งโดยมีวาระ
 
ก่อนครบวาระ ต่อไปอีก
 
8.2.1 ต้องดํารงตําแหน่งในระดับผู้อํานวยการ
 
8.2.2 ต้องดํารงตําแหน่งครบตามวาระหรือออกโดยเกษียณอายุ
 
8.2.3 ต้องไม่ดํารงตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดในสภากาชาดไทย
 
8.3 ผู้ดํารงตําแหน่งในระดับผู้อํานวยการที่พ้นจากหน้าที่ด้วยสาเหตุอื่น (นอกจากในข้อ 8.1 และข้อ 8.2) ท่ีมีผลงานดีเด่นและกอปรด้วยคุณงามความดี เป็นท่ีประจักษ์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภากาชาดไทย
 
'''เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2'''
 
#ผู้ที่บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท
#1. ผู้ที่ชักชวนให้มีผู้บริจาคทรัพย์เงินหรือทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียว เป็นจำนวนจํานวนเงินหรือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าต่ำากว่า 300,000 บาท และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอย่างอื่น จากสภากาชาดไทย
 
#ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง
2. ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยชักชวนและจัดการชักชวนให้มีผู้บริจาคเงินหรือ ทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยในคราวเดียวเป็นจํานวนเงินหรือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน ต้องได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
 
3. ผู้ที่บริจาค
 
#3.1 ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 5075 คร้ัง ครั้ง
 
3.2 ผู้ท่ีบริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 75 คร้ัง
 
4. ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา แรงงาน และได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีผลงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออื่น ๆ ท่ีสภากาชาดไทยมอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ
 
'''เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3'''
#ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
 
1. ผู้ท่ีบริจาค
สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบจำนวนครั้งที่กำหนด จะต้องรอรับเหรียญ ประมาณ 7-8 ปี สำหรับกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด จะต้องรอประมาณ 3-4 ปี
 
#1.1 ผู้ที่บริจาคทรัพย์โลหิตแก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าครบ 50 150,000ครั้ง บาท
 
1.2 ผู้ท่ีบริจาคพลาสมาแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
 
2. ผู้ท่ีช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา และแรงงาน ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีผลงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด หรืออื่น ๆ ที่สภากาชาดไทย มอบหมายจนเป็นท่ียอมรับ
 
== เหรียญกาชาดสรรเสริญ ==
ผู้ใช้นิรนาม