ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์"

เพิ่มวัตถุประสงค์
(เพิ่มวัตถุประสงค์)
 
[[ไฟล์:Asa logo.jpg|right|สัญลักษณ์สมาคมสถาปนิกสยาม]]
 
'''สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์''' ({{lang-en|The Association of Siamese Architects under the Royal Patronage of His Majesty the King}}) หรือ '''อาษา''' (ASA) เป็นสมาคมของบุคคลในวิชาชีพ[[สถาปนิก]]และผู้ที่สนใจในงาน[[สถาปัตยกรรม]]ของ[[ประเทศไทย]] โดยเป็นหนึ่งในสี่สมาคมวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม
 
สมาคมสถาปนิกสยาม เป็นสมาคมที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล
 
== วัตถุประสงค์ ==
สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม  มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 
๑    มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ  ในฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ
 
๒     เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก  เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม
 
๓    ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม
 
๔    ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัย และการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
๕    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กร และสถาบัน  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก
 
๖     ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
๗     กำหนดและรับรองมาตรฐาน  กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
๘     สนับสนุนให้มีกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคม และสมาชิก ร่วมกันกำหนดขึ้นอย่างเที่ยงธรรม
 
== หน้าที่ ==
1

การแก้ไข