ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== ฉบับต่าง ๆ ==
* '''[[ปทานุกรม พ.ศ. 2470]]'''
* '''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493]]''' ใช้เวลาปรับปรุงตั้งแต่ [[พ.ศ. 2475]]–[[พ.ศ. 2493|2493]]<ref name="หน้า น"/> พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2493 ตีพิมพ์ทั้งหมด 20 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 187,000 เล่ม
* '''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525]]''' ใช้เวลาปรับปรุงตั้งแต่ [[พ.ศ. 2520]]–[[พ.ศ. 2525|2522]]<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.'' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า ต.</ref><ref>ราชบัณฑิตยสถาน. ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.'' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า ถ.</ref> จัดพิมพ์เนื่องใน[[งานสมโภช[[กรุงรัตนโกสินทร์]] 200 ปี พ.ศ. 2525 ตีพิมพ์ทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 280,000 เล่ม
* '''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]''' เริ่มปรับปรุงเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ราชบัณฑิตยสถานตั้งใจจะจัดพิมพ์ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [[พ.ศ. 2542]] แต่มิได้แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ทว่าในที่สุดได้ปรับปรุงสำเร็จราว [[พ.ศ. 2544]] โดยยังคงเรียกว่าฉบับ พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ [[พ.ศ. 2546]] จำนวน 200,000 เล่ม
* '''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554]]''' เริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2546]]<ref name="หน้า ก">ราชบัณฑิตยสถาน. ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.'' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า ก.</ref> แล้วเสร็จประมาณปี [[พ.ศ. 2555]]<ref name = "2011 edition">{{cite web | url = http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/2045_2393.pdf |title=ราชบัณฑิตยสถานจัดทำพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ | publisher = ราชบัณฑิตยสถาน | date = 2555 | accessdate = 1 ตุลาคม 2555}}</ref> พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี [[พ.ศ. 2556]] จำนวน 100,000 เล่ม