ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

เพิ่ม แหล่งข้อมูลอื่น
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เพิ่ม แหล่งข้อมูลอื่น)
วันที่ 14 กันยายน 2561 พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] หัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] (อำนาจเต็มที่) ยกเลิกไพรมารีโหวตสำหรับ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|การเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้]]<ref>[http://www.komchadluek.net/news/politic/343668 คลอดแล้ว!! ม. 44 คลายล็อกการเมือง เลิกไพรมารีโหวต]</ref>
 
เดือนมีนาคม 2562 [[พรรคไทยรักษาชาติ]]เป็นพรรคการเมืองแรกที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง ฐานเสนอชื่อ[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี|ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล]]เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ตามมติเสียงข้างมาก 6–6 ต่อ 3<ref>[https://www.bbc.com/thai/thailand-47465782 ไทยรักษาชาติ : สรุปคำวินิจฉัยศาล รธน. สั่งยุบ ทษช. "เซาะกร่อนบ่อนทำลาย" สถาบันพระมหากษัตริย์]</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/098/T_0001.PDF ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒]
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายไทย]]
2,650

การแก้ไข