ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุนจดทะเบียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ทุนจดทะเบียน''' คือ จํานวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ทุนจดทะเบียน''' คือ จํานวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายและได้กําหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทที่เขียนแจกแจงเป็นหุ้นที่ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจํานวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจําหน่ายได้<ref>{{cite web|url=https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99|title=ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน|work=สนุก.คอม|accessdate=19 กันยายน 2562}}</ref> ทุนจดทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการอนุมัติจาก[[ผู้ถือหุ้น]] บางส่วนของทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายไปยังผู้ถือหุ้นจะเรียกว่า [[หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว]]ของบริษัท (issued share capital)
 
กลไกของทุนจดทะเบียนเพื่อใช้จำกัดหรือควบคุมศักยภาพของผู้บริหารในการแจกจ่ายหุ้นใหม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบในการควบคุมบริษัทหรือปรับความสมดุลในการควบคุมระหว่างผู้ถือหุ้น ดังนั้นการแจกจ่ายหุ้นสู่ผู้ถือหุ้นอาจเปลี่ยนงบดุลบัญชีการกระจายผลกำไร เช่นหากหุ้นใหม่มีการจำหน่ายตามมูลค่าที่ตราไว้ ไม่ใช่ที่ราคาตลาด