ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* วันที่ 14 มีนาคม 2480 โอนพื้นที่บ้านหนองคล้า ซึ่งเดิมอยู่ในหมู่ที่ 6 ของตำบลทนง ที่ได้แยกออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ไปตั้งเป็นหมู่ 14 ของตำบลท่าขมิ้น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/D/3096.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 16 มกราคม 2481 ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จากตำบลบางคลาน ไปตั้งที่บ้านโพทะเล ตำบลบ้านตาล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/3400.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร</ref>
*วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลท่าบัว แยกออกจากตำบลบ้านน้อย ตั้งตำบลท่านั่ง แยกออกจากตำบลบางคลาน ตั้งตำบลวัดขวาง แยกออกจากตำบลทุ่งน้อย ตั้งตำบลบึงนาราง แยกออกจากตำบลบางลาย และตำบลไผ่ท่าโพ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
* วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลโพทะเล ในท้องที่บางส่วนของตำบลโพทะเล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/97.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร</ref>
* วันที่ 21 มีนาคม 2510 ตั้งตำบลท้ายน้ำ แยกออกจากตำบลโพทะเล ตำบลบางลาย ตำบลบึงนาราง และตำบลทนง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/026/977.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร</ref>
1,166

การแก้ไข