ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

 
=== ราชการส่วนภูมิภาค ===
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (วิชาการ ระดับชำนาญการ) เป็นหัวหน้าฝ่าย
** กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
** กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
** กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
* สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
 
== อ้างอิง ==
132

การแก้ไข