ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังโบราณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระราชวังโบราณ อยุธยา''' คือ พระราชวังหลวง ในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]
 
== ประวัติ ==
เมื่อ [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]] (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 1893]] พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่ง 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท และ พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ในเขต[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน และ ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งมังคลาภิเษกมหาปราสาทและ[[พระที่นั่งตรีมุข]]ด้วย พระราชวังระยะแรกนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ เป็นเวลา 98 ปี
ครั้นเมื่อ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ [[พ.ศ. 1991]] ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่ พระที่นั่ง 3 องค์นั้น ให้เป็นพุทธาวาส หรือก็คือ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี คูเมืองด้านเหนือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท]]และ[[พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท]] เป็นพระที่นั่ง 2 องค์แรก
 
มีเมื่อ [[สมเด็จ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 1893]] พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งซึ่งสร้างในเขตนี้ แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างในรัชสมัยใด3 ก็คือองค์ ได้แก่ พระที่นั่งมังคลาภิเษกไพฑูรย์มหาปราสาท หรือพระที่นั่งวิหารสมเด็จไพชยนต์มหาปราสาท และ พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท 3ในเขต[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน องค์และ ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งมังคลาภิเษกมหาปราสาทและ[[พระที่นั่งตรีมุข]]ด้วย พระราชวังระยะแรกนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 167 พระองค์ เป็นเวลา 18298 ปี
 
ในสมัยของ[[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]] ทรงขยายให้วังหลวงกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้เขตพระราชวังไปเชื่อมติดกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาปราสาทเพิ่มอีก 2 องค์ คือพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ และ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์
 
ต่อมาในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] ทรงสร้าง[[พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์]]ขึ้นเป็นที่ประทับอีกองค์หนึ่ง ดังนั้นวังหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายมี พระมหาปราสาทรวมทั้งสิ้น ๖ องค์ เป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ เป็นเวลา 137 ปี จนเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ [[พ.ศ. 2310]]
 
[[พระบรมมหาราชวัง]]ใน[[กรุงเทพมหานคร]]นั้น ได้สร้างเลียนแบบ[[พระบรมมหาราชวัง]]ใน[[กรุงศรีอยุธยา]]
 
== พื้นที่ ==
ผู้ใช้นิรนาม