ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกาญจนบุรี"

เพิ่มขึ้น 8,726 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
* เทศบาลตำบลสระลงเรือ
{{col-end}}
== รายนามเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด ==
{{col-begin}}
{{col-break}}
{| class="toccolours"
|+'''รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด'''
! width="50" style="background: Khaki;text-align: center;"| ลำดับ
! width="250" style="background: Khaki;text-align: center;"| ชื่อ
! width="200" style="background: Khaki;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 1 || พระยาประสิทธิสงคราม || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 2 || พระยาประสิทธิสงคราม รามภักดีศรีวิเศษ (พระยาตาแดง) || 2368 - 2375
|-
| 3 || พระยาประสิทธิสงคราม || 2375 - ?
|-
| 4 || พระยาประสิทธิสงคราม (น้อย) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 5 || พระยาประสิทธิสงคราม || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 6 || พระยาประสิทธิสงคราม (ชัง) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 7 || พระยาประสิทธิสงคราม (ขำ) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 8 || พระยาประสิทธิสงคราม (สว่าง) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 9 || พระยาประสิทธิสงคราม (โป) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 10 || พระยาประสิทธิสงคราม (ขำ) || ''ไม่ทราบข้อมูล''
|-
| 11 || พระยาประสิทธิสงคราม (แช่ม) || ? - 2442
|-
| 12 || พระยาประสิทธิสงคราม (นุช มหานีรานนท์) || 2442 -2458
|-
| 13 || พระยาสุรินทรฤๅชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์) || 10 มิ.ย. 2458 – 1 พ.ย. 2465
|-
| 14 || พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ || 1 ก.พ. 2466 – 2 พ.ค. 2466
|-
| 15 || หลวงอร่ามคีรีรักษ์ (ศุข หังศภูติ) || 3 พ.ค. 2466 – 28 ก.ย. 2466
|-
| 16 || หลวงบำรุงบุรีราช (พงษ์ บุรุษชาติ) || 16 ก.ย. 2467 – 1 ก.พ. 2471
|-
| 17 || พระยาวิเศษฤๅชัย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา) || 15 มี.ค. 2471 – 28 ต.ค. 2475
|-
| 18 || พระวุฒิภาคภักดี (หอมจันทร์ สรวงสมบูรณ์) || 29 ต.ค. 2475 - 20 พ.ค. 2476
|-
| 19 || พระประธานธุรารักษ์ (กลึง เสมรดิษฐ์) || 24 พ.ค. 2476 - 18 ต.ค. 2476
|-
| 20 || พระบำรุงบุรีราช (วิง สิทธิเทศานนท์) || 1 เม.ย. 2477 – 4 มี.ค. 2478
|-
| 21 || หลวงนครคุณูปถัมภ์ (หยวก ไพโรจน์) || 1 เม.ย. 2479 – 5 มิ.ย. 2481
|-
| 22 || หลวงอัศวินศิริวิลาศ (อิน ศิริวิลาศ) || 6 มิ.ย. 2481 - 1 พ.ค. 2484
|-
| 23 || หลวงทรงสารการ (เล็ก กนิษฐสุต) || 1 พ.ค. 2484 - 1 ก.ย. 2485
|-
| 24 || ร้อยเอกสุรจิต อินทรกำแหง || 5 ก.ย. 2485 - 7 มี.ค. 2488
|-
| 25 || พันตำรวจตรีขุนพิชัยมนตรี (ชื่น มนตริวัต) || 8 มี.ค. 2488 - 2 ต.ค. 2488
|-
| 26 || นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต || 6 ต.ค. 2488 - 18 มี.ค. 2489
|-
| 27 || ขุนสนิทประชากร (ปลาด สนิทประชากร) || 18 มี.ค. 2489 - 12 ต.ค. 2489
|-
| 28 || นายจรัส ธารีสาร || 17 ต.ค. 2489 - 6 ก.ย. 2490
|-
| 29 || นายสง่า ศุขรัตน์ || 6 ก.ย. 2490 – 5 มี.ค. 2492
|-
| 30 || พันตรีขุนทะยานราญรอน (วัชร วัชรบูล) || 9 เม.ย. 2492 - 1 มี.ค. 2494
|-
| 31 || ขุนอักษรสารสิทธิ์ || 1 มี.ค. 2494 - 1 เม.ย. 2496
|-
| 32 || ขุนสนิทประชากร || 1 มิ.ย. 2496 – 1 ต.ค. 2497
|}
{{col-break}}
{| class="toccolours"
|+'''รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด (ต่อ) '''
! width="50" style="background: Khaki;text-align: center;"| ลำดับ
! width="250" style="background: Khaki;text-align: center;"| ชื่อ
! width="200" style="background: Khaki;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
|-
| 33 || นายแสวง ชัยอาญา || 1 ต.ค. 2497 - 2 มี.ค. 2500
|-
| 34 || นายเครือ สุวรรณสิงห์ || 2 มี.ค. 2500 - 23 พ.ค. 2500
|-
| 35 || นายลิขิต สัตยายุทย์ || 1 ก.ค. 2500 – 25 ม.ค. 2509
|-
| 36 || นายพัฒน์ พินทุโยธิน || 25 มี.ค. 2509 - 30 ก.ย. 2513
|-
| 37 || นายวงษ์ ช่อวิเชียร || 1 ต.ค. 2513 – 30 ก.ย. 2514
|-
| 38 || นายเวทย์ นิจถาวร || 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2517
|-
| 39 || นายประเทือง สินธิพงษ์ || 1 ต.ค. 2517 - 28 พ.ค. 2520
|-
| 40 || นายจำลอง พลเดช || 4 มิ.ย. 2520 - 23 มี.ค. 2521
|-
| 41 || นายเจริญศุข ศิลาพันธุ์ || 27 มี.ค. 2521 - 1 ต.ค. 2523
|-
| 42 || นายชาญ กาญจนาคพันธุ์ || 1 ต.ค. 2523 - 1 มิ.ย. 2524
|-
| 43 || หม่อมหลวงภัคศุก กำภู ณ อยุธยา || 1 มิ.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2528
|-
| 44 || นายประกอบ แพทยกุล || 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2530
|-
| 45 || นายปรีดา มุตตาหารัช || 1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2532
|-
| 46 || นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์ || 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2534
|-
| 47 || ร้อยตรีณรงค์ แสงสุริยงค์ || 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2535
|-
| 48 || นายณัฎฐ์ ศรีวิหค || 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
|-
| 49 || นายสุชาญ พงษ์เหนือ || 1 ต.ค. 2537 - 30 เม.ย. 2540
|-
| 50 || นายขวัญชัย วศวงศ์ || 1 พ.ค. 2540 – 11 ม.ค. 2541
|-
| 51 || นายดิเรก อุทัยผล || 12 ม.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2541
|-
| 52 || นายศักดิ์ เตชาชาญ || 1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
|-
| 53 || นายจเด็จ อินสว่าง || 1 ต.ค. 2542 - 29 ก.พ. 2543
|-
| 54 || นายกำพล วรพิทยุต || 1 ม.ค. 2543 - 14 เม.ย. 2545
|-
| 55 || นายประสาท พงษ์ศิวาภัย || 1 พ.ค. 2545 – 27 ต.ค. 2545
|-
| 56 || นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ || 28 ต.ค. 2545 - 9 ก.ค. 2547
|-
| 57 || นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ || 1 ต.ค. 2547 - 12 พ.ย. 2549
|-
| 58 || นายอำนาจ ผการัตน์ || 13 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค. 2551
|-
| 59 || นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี || 20 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553
|-
| 60 || นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ || 1 ต.ค. 2553 - 24 พ.ย. 2554
|-
| 61 || นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ || 29 ธ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557
|-
| 62 || นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ || 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
|-
| 63 || นายศักดิ์ สมบุญโต || 1 ต.ค. 2558 - 4 เม.ย. 2560
|-
| 64 || นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ || 1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
|}
{{col-end}}