ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมป่าไม้"

|}
 
=== สำนักจัดการทรัพยากรจัดการทรัพยากรมป่าไม้ ===
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่งานป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า จัดการป่าชุมชน รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารในส่วนพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งการบริหารออกเป็น 13 พื้นที่<ref>[https://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=419&lang=th หน่วยงานส่วนภูมิภาค]. กรมป่าไม้. สืบค้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2561.</ref> ดังนี้
{{div col}}
ผู้ใช้นิรนาม