ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
**หม่อมราชวงศ์หญิงอุไรวรรณ นวรัตน์ มีหม่อมสุดเป็นหม่อมมารดา
**หม่อมราชวงศ์หญิงพิศมาศ นวรัตน์
* [[หม่อมเจ้าธำรงวรวัฒน์ นวรัตน|หม่อมเจ้าธำรงวรวัฒน์ นวรัตน์]] หรือ หม่อมเจ้าธำรงราชวรวัฒน์ ประสูติแด่[[หม่อมนุ่ม นวรัตน ณ อยุธยา|หม่อมนุ่ม]] (ประสูติ พ.ศ. 2424 สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2489) รับราชการเป็นนายทหารมหาดเล็ก ทรงเสกสมรสกับหม่อมสุดใจ นวรัตน์ ณ อยุธยา ทรงมีโอรสและธิดา ดังนี้
**หม่อมราชวงศ์อนุธรรมรงค์ นวรัตน์
**หม่อมราชวงศ์ทรงสุจริต นวรัตน์
*'''หม่อมเจ้าบุตรารัตนานพ นวรัตน์''' บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าบุตรรัตน์มานพ ประสูติแด่หม่อมเยี่ยม (ประสูติ พ.ศ. 2424)
*'''หม่อมเจ้าประสบภูลเกษม นวรัตน์''' ประสูติแด่หม่อมเปลี่ยน (ประสูติ พ.ศ. 2427)
*'''หม่อมเจ้าหญิงกมลเปรมปรีดิ์ นวรัตน์''' ประสูติแด่[[หม่อมนุ่ม นวรัตน ณ อยุธยา|หม่อมนุ่ม]] (ประสูติ พ.ศ. 2427) ทรงเป็นพระชายาใน[[พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์]]
*'''หม่อมเจ้าปรีดีขจร นวรัตน์''' ประสูติแด่หม่อมนุ่ม (ประสูติ พ.ศ. 2430)
*'''หม่อมเจ้าอัมพรเนาวรัตน์ นวรัตน์'''
556

การแก้ไข