ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ชื่อวัด !! จังหวัด !! ภูมิภาค !! นิกาย !! เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
|-
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระเทพวีราภรณ์ธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร)]]
|-
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)]]
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || [[พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิริ)|พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ)]]
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || [[พระธรรมเสนานุวัตรพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร)]]
|-
| [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || [[พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป)]]
ผู้ใช้นิรนาม