ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
# หม่อมราชวงศ์หญิงจามิกร มณีศิลป์ สมรสกับ นายมงคล มณีศิลป์
# หม่อมราชวงศ์จารุพันธุ์ ทองแถม (เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2471, ถึงแก่กรรม 22 มกราคม พ.ศ. 2531) สมรสกับนางประสม ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตรธิดาดังนี้
## หม่อมหลวงหญิงทิพย์วรรณ อุยะเสถียร (ทองแถม)
## หม่อมหลวงหญิงพรรณทิภา กาญจนพยนต์ (ทองแถม)
## หม่อมหลวงหญิงเนาวรัตน์ สนองคุณ (ทองแถม)
## หม่อมหลวงหญิงวัชรา เศรษฐพรรค์ (ทองแถม)
## หม่อมหลวงศลทอง ทองแถม
## หม่อมหลวงพันธุ์ทอง ทองแถม
โอรสที่เกิดจากหม่อมศรี มีดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์สืบทองศรี ทองแถม มีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์เชื้อสาย
 
โอรสที่เกิดจากหม่อมพิณ มีดังนี้
556

การแก้ไข