ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม"

 
== โอรส-ธิดา ==
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ มีชายา 2 องค์ คือ 1.หม่อมเจ้าหญิงข่ายทองถัก ทองแถม (ราชสกุลเดิม : ทองใหญ่) 2.หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สิหิงค์ ทองแถม (ราชสกุลเดิม : ทองใหญ่) และทรงมีหม่อมอีก 4 คน คือ 1.หม่อมแสงมณี ทองแถม ณ อยุธยา (สกุลเดิม : วิริยศิริ) 2.หม่อมทรัพย์ ทองแถม ณ อยุธยา 3.หม่อมศรี ทองแถม ณ อยุธยา 4.หม่อมพิณ ทองแถม ณ อยุธยา ทรงมีโอรสและธิดาจากชายาและหม่อมต่างๆ ดังนี้
โอรสธิดาที่เกิดจาก[[หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สิหิงค์ ทองใหญ่]] มีดังนี้
 
# [[หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ]] (เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467, ถึงแก่กรรม 26 เมษายน พ.ศ. 2560) สมรสกับนายพ่วง สุวรรณรัฐ (เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2454, ถึงแก่กรรม 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) มีบุตร-ธิดาดังนี้
โอรสและธิดาที่เกิดจาก[[หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สิหิงค์ ทองใหญ่]] มีดังนี้
## [[ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล]] สมรสกับ นายจเร จุฑารัตนกุล
 
# [[หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ|หม่อมราชวงศ์หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ]] (เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467, ถึงแก่กรรม 26 เมษายน พ.ศ. 2560) สมรสกับนายพ่วง สุวรรณรัฐ (เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2454, ถึงแก่กรรม 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) มีบุตร-ธิดาดังนี้
## [[ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล]] สมรสกับ นายจเร จุฑารัตนกุล
## นางพิยดา แลงเฟลด์ สมรสกับนายเฮนริค แลงเฟลด์
## นาย[[พลากร สุวรรณรัฐ]] สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (โฆวินทะ)
## นางภราไดย หิรัญพฤกษ์ สมรสกับ นายทินกร หิรัญพฤกษ์
## นาย[[พระนาย สุวรรณรัฐ]] สมรสกับ คุณทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร
# หม่อมราชวงศ์หญิงจามิกร (ทองแถม) มณีศิลป์ สมรสกับ นายมงคล มณีศิลป์
# หม่อมราชวงศ์จารุพันธุ์ ทองแถม (เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2471, ถึงแก่กรรม 22 มกราคม พ.ศ. 2531) สมรสกับ นางประสม ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตรธิดาดังนี้
## หม่อมหลวงหญิงทิพย์วรรณ อุยะเสถียร (ทองแถม)
## หม่อมหลวงหญิงพรรณทิภา กาญจนพยนต์ (ทองแถม)
## หม่อมหลวงศลทอง ทองแถม
## หม่อมหลวงพันธุ์ทอง ทองแถม
# หม่อมราชวงศ์หญิงทรงสุวรรณ วิชัยธนพัฒน์ (ทองแถม) (เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2476 ถึงแก่กรรม 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557) สมรสกับ พล.ร.ต.อุทัย วิชัยธนพัฒน์ ร.น. ป.ช. ป.ม. ภปร.๓ (เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ถึงแก่กรรม 20 กันยายน พ.ศ. 2558) มีบุตร-ธิดาดังนี้
## นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์
## นางทัศนียา วิชัยธนพัฒน์
## นายทัศไนย์ วิชัยธนพัฒน์ สมรสกับ นางวโรชา วิชัยธนพัฒน์ (เตระยานนท์)
## นางสาววรุณฤทัย วิชัยธนพัฒน์
 
โอรสและธิดาที่เกิดจาก[[หม่อมเจ้าหญิงข่ายทองถัก ทองใหญ่]] มีดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์หญิงสุวรรณสิริวงศ์ ทองแถม สมรสกับนายศิริ วัฒนสุข มีบุตร-ธิดาดังนี้
## นายสมเจษ วัฒนสุข
## นางสาวสุรางค์ วัฒนสุข
## นางสาวสุภางค์ วัฒนสุข
## นางวสาวสุดาวดี วัฒนสุข
# หม่อมราชวงศ์พงศ์ธรรมชาติ ทองแถม
 
โอรสและธิดาที่เกิดจากหม่อมแสงมณี มีดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์หญิงแร่ทอง ทองแถม
# หม่อมราชวงศ์เชื้อทอง ทองแถม สมรสกับจิรภา ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดาดังนี้
## หม่อมหลวงธิดา ทองแถม
## หม่อมหลวงชาตรี ทองแถม
## หม่อมหลวงคฑาทอง ทองแถม
# หม่อมราชวงศ์ทาบทอง ทองแถม สมรสกับไฉน ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดาดังนี้
## หม่อมหลวงธัญว์ทอง ทองแถม
## หม่อมหลวงทวนทอง ทองแถม
## หม่อมหลวงอรสา ทองแถม
## หม่อมหลวงทิวทอง ทองแถม
# หม่อมราชวงศ์หญิงเลี่ยมทอง เลิศพิพัฒน์ สมรสกับ ร.อ.พิชัย เลิศพิพัฒน์
 
ธิดาที่เกิดจากหม่อมทรัพย์ มีดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์หญิงสุพรรณชาติ ทองแถม
 
โอรสที่เกิดจากหม่อมศรี มีดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์สืบทองศรี ทองแถม มีนามเดิมหม่อมราชวงศ์เชื้อสาย
 
โอรสที่เกิดจากหม่อมพิณ มีดังนี้
 
# หม่อมราชวงศ์ทองใบ ทองแถม
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ==
556

การแก้ไข