ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

(แก้ไขข้อมูล)
 
{| class="toccolours" width = 100%
|+
|-
! style="background: #6f4288; color: White; "| |<center>ปริญญาตรี</center>
! style="background: #6f4288; color: White; "| |<center>ปริญญาโท</center>
! style="background: #6f4288; color: White; "| |<center>ปริญญาเอก</center>
|-
| valign = "top" |
'''หลักสูตร [[ศิลปศาสตรบัณฑิต]] (ศศ.บ.)'''
 
* สาขาวิชาโบราณคดี
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
* สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)'''
 
* สาขาวิชาโบราณคดี
* สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
* สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
*สาขามานุษยวิทยา
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
 
* สาขาวิชาโบราณคดี
* สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ผู้ใช้นิรนาม