ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร]] 2.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร]]
* หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร เสกสมรสกับหม่อมอิ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา 9 คน โดยโอรสและธิดาที่เป็นที่รู้จัก คือ 1.[[หม่อมราโชทัย|หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร]] 2.[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]] 3.[[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย ในรัชกาลที่ 5|หม่อมราชวงศ์หญิงย้อย อิศรางกูร]] 4.[[หม่อมราชวงศ์หญิงมณี อิศรางกูร]]
* หม่อมเจ้าขจร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโต อิศรางกูร
561

การแก้ไข