ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
; พระโอร
 
* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] พระนามเดิมหม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 สิริชนมายุ 70 ปี) มีโอรส คือ [[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์กะต่าย อิศรางกูร (หม่อมราโชทัย)]]
* หม่อมเจ้าชุมสายเพชรหึง อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2724 มิถุนายนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 24412358)
 
* หม่อมเจ้าเพชรหึงหนูใหญ่ อิศรางกูร(สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2358)
* [[หม่อมเจ้าสนิทวัตถา อิศรางกูร]] (ประสูติ พ.ศ. 23712364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 124 มกราคมมิถุนายน พ.ศ. 24622401 สิริชนมายุ 9138 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคมสระเกศ พ.ศ. 24622410)
 
* หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2462)
หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้านิล อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดนาคกลาง พ.ศ. 2407)
 
[[* หม่อมเจ้าวัตถามณฑป อิศรางกูร]] (ประสูติ พ.ศ. 2364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2401 สิริชนมายุ 38 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศสุวรรณาราม พ.ศ. 2410)
* หม่อมเจ้าหนูใหญ่คันทอง อิศรางกูร
 
* หม่อมเจ้าสุดชาติ อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุด
หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ. 2371 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 สิริชนมายุ 91 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดกลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2462)
* หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)
 
* หม่อมเจ้านิลพรหมเมศร อิศรางกูร (บางครั้งออกพระราชทานเพลิง ณ วัดนาคกลาง พ.ศ. 2407)นามว่าหม่อมเจ้าถึก
* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร]] 2.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร]]
 
* หม่อมเจ้ามณฑปสนุ่น อิศรางกูร (พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2410)
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร มีโอรส คือ 1.[[หม่อมราโชทัย|หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร]] 2.[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]]
 
* หม่อมเจ้าคันทองขจร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโต อิศรางกูร
 
* หม่อมเจ้าสุดชาติกำพล อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุด
* หม่อมเจ้ามุ้ย อิศรางกูร
 
* หม่อมเจ้าน้อย อิศรางกูร
หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)
* หม่อมเจ้ารศสุคนธ์ อิศรางกูร
 
* หม่อมเจ้าพรหมเมศรสุราไลย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก
* หม่อมเจ้าพยอม อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร]] 2.[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ|หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร]]
 
หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร มีโอรส คือ 1.[[หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร]] 2.[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]]
 
หม่อมเจ้าขจร อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าโต อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้ากำพล อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้ามุ้ย อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าน้อย อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้ารศสุคนธ์ อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าสุราไลย อิศรางกูร
 
หม่อมเจ้าพยอม อิศรางกูร
 
; พระธิดา
561

การแก้ไข