ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] นามเดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 สิริชนมายุ 70 ปี) มีโอรส คือ [[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)]]
* หม่อมเจ้าเพชรหึง อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2358)
* หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร มีธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงเกษรสุมาลี อิศรางกูร 2.หม่อมราชวงศ์หญิงนารีนพรัตน์ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร,หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าขจร อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโต อิศรางกูร
561

การแก้ไข