ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)''' ===
 
==== *สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ====
 
=== หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) ===
 
==== *สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
==== *สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
 
==== *สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ====
|-
 
| valign = "top" |
 
== '''สาขาวิชาสัตวศาสตร์''' ==
| valign = "top" |
1,277

การแก้ไข