ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องโทรทรรศน์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ความคลาดสีจะพบได้กับเลนส์ที่มีคุณภาพต่ำโดยเกิดจากการที่สีของแสงต่างมีดัชนีความหักเหของแสงไม่เท่ากันทำให้สีแต่ละสีไม่สามารถมารวมกันที่จุดรวมภาพจุดเดียวกันได้และทำให้เกิดรุ้งที่ขอบภาพ และในที่สุดภาพที่ได้มีแสงสีไม่ครบในภาพ และแสงที่หายไปจะเกินออกตรงขอบภาพ
 
ในอดีตได้มีการพยายามแก้ความคลาดสีด้วยการเพิ่ม[[ความยาวโฟกัส]]ของเลนส์วัตถุขึ้นแต่จะทำให้กล้องยาวมากหลายสิบเมตรทำให้การที่จะข้่้่้่้่้่้่้่สา่่้ใวอแ่เาเาดม้่ดส้ด่ส้ม้ดดดดดดดดส้าสเ้สา่าเเ้่ส้เ่ส้เสมอิืทใฝใทิืวฝทข้้้้สา่ใวอแเเดม้ดส้ด่ส้ม้ดดดดดดดดส้าสเสาาแ่ส้เส้เสมอิทใฝใทิวฝท.ืงวา่ง่างา่งวสาืงวาง่างางวสา
 
 
375,433

การแก้ไข