ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมหมื่นนรินทรเทพ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
กรมหมื่นนรินทรเทพ ทรงมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้
 
1.'''หม่อมเจ้าหญิงยี่สุ่น นรินทรกุล''' (ประสูติ พ.ศ. 2342 สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2421 สิริชนมายุ 80 ปี)
 
2.'''หม่อมเจ้าหญิงปี นรินทรกุล''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2404)
 
3.'''หม่อมเจ้าอิ่ม นรินทรกุล''' (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2396)
 
4.'''หม่อมเจ้าหญิงน้อย นรินทรกุล'''
 
5.'''หม่อมเจ้าพุก นรินทรกุล''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2387)
 
== พงศาวลี ==
417,660

การแก้ไข