ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

* หากมีการใช้เครื่องมือควบคุมประวัติในทางที่ผิด เช่น มีการสกัดกั้นเนื้อหาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาบ่อยครั้ง ผู้ควบคุมประวัติที่ดำเนินการเช่นนั้นจะถูกถอนสถานะทันที
* หากมีข้อสงสัยว่ามีการเครื่องมือในทางที่ผิด ให้อภิปรายกรณีดังกล่าวในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยประชาคมวิกิพีเดียไทยจะเป็นผู้ตัดสินให้ถอนสถานะ และดำเนินเรื่องให้ผู้จัดการโครงการถอนสถานะต่อไป ผู้จัดการโครงการจะไม่เป็นผู้ถอนสถานะด้วยตนเอง แต่สามารถให้ข้อมูลเพื่อแสดงว่ามีการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด และหากกรณีการถอดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สามารถขอให้มูลนิธิวิกิมีเดียเป็นผู้ประกาศถอดถอนสถานะได้
* สามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปที่คณะกรรมการผู้ตรวจการวิกิมีเดีย (Ombudsman committee) ได้เช่นกัน หากเป็นกรณีอื่น ๆ สามารถส่งให้ประชาคมวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นผู้พิจารณาได้
 
== ติดต่อผู้ควบคุมประวัติ ==
10,250

การแก้ไข