ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{col-2}}
* [[พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์]] นามเดิม หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2337 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2406 สิริชนมายุ 70 ปี)
* หม่อมเจ้าเพชรหึง อิศรางกูร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.232358)
58)
* หม่อมเจ้าหนูใหญ่ อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าวัตถา อิศรางกูร (ประสูติ พ.ศ.2364 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2401 สิริชนมายุ 38 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2410)
561

การแก้ไข