ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การควบคุมประวัติ"

(หน้าใหม่: {{เว็บย่อวิกิ|WP:OS|WP:OVER|WP:SUPPRESS}} {{นโยบาย}} 150px|right '''การควบคุมป...)
 
 
=== การคัดเลือกและการถอดถอน ===
{{hatnote|หากต้องการเสนอชื่อเป็นผู้ควบคุมประวัติ ดูที่ [[วิกิพีเดีย:การผู้ควบคุมประวัติ#การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ควบคุมประวัติ|การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ควบคุมประวัติ]]}}
ผู้ใช้ทั่วไปที่ประสงค์จะขอสิทธิในการใช้เครื่องมือควบคุมประวัติ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อประชาคมตามสมควร และได้เสียงสนับสนุนจากประชาคมตามจำนวนที่กำหนด (ทั้งนี้ โดยให้ใช้คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกับการ[[WP:RFA|เสนอชื่อผู้ดูแลระบบ]]โดยอนุโลม) โดยถือว่าเป็นการได้รับเลือกจากประชาคมเพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิตามนโยบายการควบคุมประวัติของเมทาวิกิ ทั้งนี้เมื่อผ่านการคัดเลือกจากประชาคม และดำเนินการ[[m:Steward_requests/Permissions#Oversight_access|ขอสิทธิผู้ควบคุมประวัติที่เมตา]]แล้ว ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวบุคคล และลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับสำหรับสารสนเทศส่วนบุคคลตามช่องทางที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดด้วย