ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

เพิ่มขึ้น 411 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
# '''สัจญาณ''' หยั่งรู้ความจริงสี่ประการว่า
## นี่คือทุกข์ (นาม-รูป)
## นี่คือเหตุแห่งทุกข์ (ตัวทุกข์)
## นี่คือความดับทุกข์ (ปัญญา)
## นี่คือทางแห่งความดับทุกข์ (ปัญญาหลุดพ้น/ทางหลุดพ้น)
# '''กิจญาณ''' หยั่งรู้หน้าที่ต่ออริยสัจว่า
## ทุกข์ควรรู้ (นาม-รูป)
## เหตุแห่งทุกข์ควรละ (ตัวทุกข์)
## ความดับทุกข์ควรทำให้ประจักษ์แจ้ง (ปัญญา)
## ทางแห่งความดับทุกข์ควรฝึกหัดให้เจริญขึ้น (ปัญญาหลุดพ้น/ทางหลุดพ้น)
# '''กตญาณ''' หยั่งรู้ว่าได้ทำกิจที่ควรทำได้เสร็จสิ้นแล้ว
## ทุกข์ได้กำหนดรู้แล้ว (นาม-รูป)
## เหตุแห่งทุกข์ได้ละแล้ว (ตัวทุกข์)
## ความดับทุกข์ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว (ปัญญา)
## ทางแห่งความดับทุกข์ได้ปฏิบัติแล้ว (ปัญญาหลุดพ้น/ทางหลุดพ้น)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม