ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันตริยกรรม"

พ่อแม่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในชิวิตคนๆหนึ่ง จำไว้
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พ่อแม่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในชิวิตคนๆหนึ่ง จำไว้)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ข้อถกเถียงเกี่ยวกับอนันตริยกรรม ==
มีคนบางกลุ่มบอกว่า ในปัจจุบันนี้ควรลดอนันตริยกรรมเหลือเพียง 3 ข้อเท่านั้น คือปิตุฆาต มาตุฆาต และอรหันตฆาต เนื่องจากอนันตริยกรรมอีก 2 ข้อที่เหลือ คือ โลหิตุปบาท และสังฆเภท โลหิตุปบาทในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว ส่วนสังฆเภทนั้น ก็ถูกจัดอยู่ในอาบัติสังฆาทิเสสของพระสงฆ์ เป็นอาบัติหนักแต่ไม่ถึงปาราชิก สามารถปลงอาบัติได้โดยอาศัยพระสงฆ์ในการปลงอาบัติ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อีก 2 ข้อที่เหลืออยู่ในอนันตริยกรรม " ข้าพเจ้าขอโต้แย้งที่ว่ามาตุฆาตปิตุฆาตสำคัญน้อยที่สุดในทุกข้อนั้น"เพราะต่อให้คนที่บัญญัติข้อกำหนดนี้ถ้าขาดท่านสองท่านนี้"ไม่มีทาง"แม้แต่จะลืมตาดูโลกแล้วมาสั่งสอนคนอื่น " อย่างแน่นอน"
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม