ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเฉลิมพระยศเจ้านาย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
== อ้างอิง ==
 
* กรมศิลปากร. ''เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับฉบับมีพระรูป (เล่ม 1)''. บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). พิมพ์ครั้งที่ 2. 2538.
* กรมศิลปากร. ''เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม 2)''. โรงพิมพ์กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 3 (กองทัพเรือจัดพิมพ์ถวาย). 2538.
 
940

การแก้ไข