ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8410449 สร้างโดย 2001:44C8:4483:A451:ECCD:9B1A:D27B:2C4E (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
[[ไฟล์:UBU Gate.jpg|thumb|right|300px|ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
;ระดับอาชีวศึกษา
* [[วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี]] (อำเภอเมือง และอำเภอพิบูลมงสาหาร)
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี]] (อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ)
* [[วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี]]
* [[วิทยาลัยการสารพัดช่างอุบลราชธานี]]
* [[วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล]]
* [[วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ]]
* [[วิทยาลัยการเทคนิคเขมราฐ]]
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี]]
* [[วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร]]
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี]]
 
 
;ระดับอุดมศึกษา
* [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาสารคาม]] ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี (ระดับบัณฑิตศึกษา)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]การกีฬาแห่งชาติ ศูนย์(โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี)
* [[มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุโขทัยธรรมาธิราช]] (โรงเรียนกีฬาศูนย์วิทยพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี)
* [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] วิทยาเขตอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในเขต[[วัดมหาวนาราม]]
* [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหามกุฏราชวิทยาลัย]] ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดการศึกษาอุบลราชธานี
* [[มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]]
* [[มหาวิทยาลัยราชธานี]]
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก
* [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
* [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] วิทยาเขตอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในเขต[[วัดมหาวนาราม]]
* [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก
* [[วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร]] จังหวัดอุบลราชธานี
* สถาบันโภชนาการ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] (สถานีวิจัยภาคสนาม[[อุบลราชธานี]])
ผู้ใช้นิรนาม