ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวุฒศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป นายศราวุฒิ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นายชัยรัตน์ อ๊อกกังวาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการและบุคคล นางเบญจวรรณ แดงสกุล
 
== อ้างอิง ==
6

การแก้ไข