ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

* อาคาร 1 (อาคารมังคละพฤกษ์) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น
* อาคาร 2 (อาคาร ดร.เกริก) เป็นอาคารสูง 7 ชั้น
* อาคาร 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ) '''เป็นอาคารที่ [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543''' เป็นอาคารสูง 4 ชั้น(ไม่รวมลานจอดรถชั้นใต้ดิน)
* อาคาร 4 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น
* อาคาร 5(อาคาร ดร.สุวรรณี) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น
ผู้ใช้นิรนาม