ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียง"

เสียง
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8351928 โดย Pphongpan355ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เสียง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== คุณลักษณะของเสียง ==
คุณลักษณะเฉพาะของเสียง ได้แก่ [[ความยาวช่วงคลื่น]] [[แอมปลิจูด]] และ[[ความเร็ว]]
 
เสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน เสียงสูง-เสียงต่ำ, เสียงดัง-เสียงเบา, หรือคุณภาพของเสียงลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ[[แหล่งกำเนิดเสียง]] และจำนวนรอบต่อ[[วินาที]]ของการสั่นสะเทือน
 
=== ความถี่ ===
ระดับเสียง (pitch) หมายถึง เสียงสูงเสียงต่ำ สิ่งที่ทำให้เสียงแต่ละเสียงสูงต่ำแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุ
วัตถุที่สั่นเร็วเสียงจะสูงกว่าวัตถุที่สั่นช้า โดยจะมีหน่วยวัด[[ความถี่]]ของการสั่นสะเทือนต่อวินาที เช่น 60 รอบต่อวินาที, 2,000 รอบต่อวินาที เป็นต้น และนอกจาก วัตถุที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนมากกว่า จะมีเสียงที่สูงกว่าแล้ว หากความถี่มากขึ้นเท่าตัว ก็จะมีระดับเสียงสูงขึ้นเท่ากับ 1 [[ออกเตฟ]] (octave)
[[ภาษาไทย]]เรียกว่า 1 [[ช่วงคู่แปด]]
 
=== ความยาวช่วงคลื่น ===
[[ความยาวช่วงคลื่น]] (wavelength) หมายถึง ระยะทางระหว่าง[[ยอดคลื่น]]สองยอดที่ติดกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการอัดตัวของ[[คลื่นเสียง]]
(คล้ายคลึงกับยอดคลื่นใน[[ทะเล]]) ยิ่ง[[ความยาวช่วงคลื่น]]มีมาก [[ความถี่]]ของเสียง (ระดับเสียง) ยิ่งต่ำลง
=== ความกว้างช่วงคลื่น ===
[[ความกว้างช่วงคลื่น]] (bandwidth) หมายถึง ขนาดของ[[วงคลื่น]]สองวงที่แผ่กันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความยาวของ[[คลื่นเสียง]]มีน้อย ยิ่ง[[ความกว้างช่วงคลื่น]]มีมาก [[ความถี่]]ของเสียง (ระดับเสียง) ยิ่งสูงขึ้น
 
=== '''ความดันเสียง (sound pressure)''' ===
หมายถึง ค่าความดันของคลื่นเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปจากความดันบรรยากาศปกติ ซึ่งค่าความดันที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ    ค่าความสูงคลื่นหรือแอมปลิจูด   การตอบสนองของหูต่อความดันเสียงไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่มีความสัมพันธ์นลักษณะของลอกาลิทึม (Logarithm) ดังนั้น ค่าระดับความดันเสียง ที่อ่านได้จากการตรวจวัดโดยเครื่องวัดเสียงนั้น เป็นค่าทีได้จากการเปรียบเทียบกับความดันเสียงอ้างอิงแล้ว มีหน่วยวัดเป็น [[เดซิเบล|เดชิเบล]] (decibel : dB)
 
=== แอมพลิจูด ===
[[แอมพลิจูด]] (amplitude) หมายถึง ความสูงระหว่าง[[ยอดคลื่น]]และ[[ท้องคลื่น]]ของ[[คลื่นเสียง]] ที่แสดงถึง[[ความเข้มของเสียง]]
(Intensity) หรือ[[ความดังของเสียง]] (Loudness) ยิ่ง[[แอมปลิจูด]]มีค่ามาก ความเข้มหรือความดังของเสียงก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
 
== ประเภทของเสียง ==
ผู้ใช้นิรนาม