ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

โครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีโครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีก ซึ่งมีอัตราสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 22.46, 19.82 และ 14.91 ตามลำดับ<ref name="สำนักงานจังหวัด2"/> ในภาคการเกษตร จังหวัดมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 8,931,032 ไร่ แบ่งเป็น ปลูกข้าว จำนวน 4,329,724 ไร่ พืชไร่จำพวก[[ข้าวโพด]] [[มันสำปะหลัง]] [[ปอ]] [[ฝ้าย]] และ[[ข้าวฟ่าง]] จำนวน 3,793,602 ไร่ และปลูกพืชสวน 632,170 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 326,587 ครัวเรือน<ref name="สำนักงานจังหวัด2">ภาวะเศรษฐกิจ [http://www.nakhonratchasima.go.th/nakhonrat/index.php สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา] สืบค้นวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555</ref> โดยมีพืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเลี้ยงไหมโดยเฉพาะที่[[อำเภอปักธงชัย]]เป็นแหล่งผ้าไหมที่ขึ้นชื่อ อาชีพการทำป่าไม้ และการประมงน้ำจืดตามลุ่มน้ำ
 
ในภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 25532560 จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานทั้งสิ้น 27,398513 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 119188,074 ล้านบาท มีจำนวนคนงานรวม 129,531 คน<ref name="สำนักงานจังหวัด2"/> ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 18.84 อุตสาหกรรมขนส่งเฉลี่ยร้อยละ 12.27 อุตสาหกรรมอโลหะเฉลี่ยร้อยละ 11.38 และอุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ยร้อยละ 10.02<ref>[http://klang.cgd.go.th/nma/report/cfo/ef-5405.pdf สรุปภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมา] สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา</ref> สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีแร่ที่สำคัญคือ [[หินบะซอลต์]] [[หินปูน]] และ [[เกลือหิน]] โดยเฉพาะเกลือหิน พบมากในตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด
 
ในปี พ.ศ. 25572560 (2014year 2017) จังหวัดนครราชสีมามี[[รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์จังหวัด|ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด]] (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากับ '''245274,248898 ล้านบาท ( 8.9 Billion US$)''' อยู่ในลำดับที่ 1 ของภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ '''97 110,963301 บาท ( 3,586 US$)'''<ref>[http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 เป็นอันดับผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ อ้างอิงปี พ.ศ. 2545 (Chain Volume Measures; Reference Year 2002 ) พ.ศ. 2538 - 2555 (ปรับปรุง ปี 2558)], สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.</ref> อยู่ในลำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับลำดับที่ 3732 ของประเทศ
 
ภาคการเงินการธนาคาร จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสำนักงานของธนาคารทั้งสิ้น 187152 สำนักงาน([[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2560|พ.ศ. 2562]]) เงินรับฝากรวมทุกประเภท ([[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2562]]) ทั้งสิ้น '''115153,893649 ล้านบาท''' และ เงินให้สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค.25572562) ทั้งสิ้น '''123169,798203 ล้านบาท''' <ref>[http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/RegionalEconFinance/Northeastern/Pages/MoneyandBanking.aspx# ยอดเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อจำแนกตามจังหวัด], สถิติการเงินและการธนาคารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.</ref>
ในปี พ.ศ. 2558 (year 2015) จังหวัดนครราชสีมามี[[รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์จังหวัด|ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด]] (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากับ '''264,964 ล้านบาท''' อยู่ในลำดับที่ 1 ของภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 10 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ ''' 106,000 บาท'''<ref>[http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ อ้างอิงปี พ.ศ. 2545 (Chain Volume Measures; Reference Year 2002 ) พ.ศ. 2538 - 2555 (ปรับปรุง ปี 2558)], สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.</ref> อยู่ในลำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 32 ของประเทศ
 
ภาคการเงินการธนาคาร จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสำนักงานของธนาคารทั้งสิ้น 187 สำนักงาน([[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2560]]) เงินรับฝากรวมทุกประเภท ([[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2557]]) ทั้งสิ้น '''115,893 ล้านบาท''' และ เงินให้สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค.2557) ทั้งสิ้น '''123,798 ล้านบาท''' <ref>[http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/RegionalEconFinance/Northeastern/Pages/MoneyandBanking.aspx# ยอดเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อจำแนกตามจังหวัด], สถิติการเงินและการธนาคารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.</ref>
 
<br />
=== นิคมอุตสาหกรรม ===
[[ไฟล์:เขตอุตสาหกรรมในนครราชสีมา.jpg|thumb|right|เขตอุตสาหกรรมในนครราชสีมา|270x270px]]
* นิคมอุตสาหกรรมสูงเนิน (โครงการ)
 
{{clear}}<br />
 
== ประชากรศาสตร์ ==
{{Historical populations
ผู้ใช้นิรนาม