ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย: เพิ่มความชัดเจน เป็นส�)
'''[[คณะรัฐมนตรี]]''' คณะที่ 27 ของไทย (21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500)
คณะที่ ๒๗
๒๑ กันยายน ๒๕๐๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๐
 
นาย[[พจน์ สารสิน|นายพจน์ สารสิน ]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๒๑21 กันยายน ๒๕๐๐ พ.ศ. 2500
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร
 
พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๐ มีการ
นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๐๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๐ มีการ
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
==รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย==
ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
รายชื่อคณะรัฐมนตรี
๑. พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 
๒. นายพจน์ สารสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
๓. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
๔. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
 
๕. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 
๖. พลโท ประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๗. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
๘. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
๙. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 
๑๐. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 
๑๑. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
 
๑๒. นายเฉลิม พรมมาศ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
๑๓. พลเอก หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
๑๔. พลอากาศโท บุญชู จันทรุเบกษา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 
๑๕. พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 
๑๖. พลโท เจียม ญาโนทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 
๑๗. นายวิสูตร อรรถยุกติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
๑๘. พลตรี กฤช ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 
๑๙. พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 
๒๐. พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 
๒๑. พลโท หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๒๒. นายทวี แรงขำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๒๓. พลตรี อัมพร จินตกานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
๒๔. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
๒๕. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 
๒๖. พลโท จิตติ นาวีเสถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 
๒๗. พลตรี ชลอ จารุกลัส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
 
๒๘. นายเจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
๒๙. นายสงวน จันทรสาขา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย==
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐2500 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๐๐2500 เล่ม ๗๔74 ตอน ๘๓83 หน้า ๒๓๙๗2397
 
==การปรับคณะรัฐมนตรี==
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๐
* วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีดังนี้
๑.# นายพจน์ สารสิน พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒.# นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๐ และได้รับความไว้วางใจ
ในวันเดียวกัน
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๐๐ เล่ม ๗๔ ตอน ๘๓ หน้า ๒๓๙๗
คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ
๑. นายพจน์ สารสิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๐๐
==การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย==
หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากได้กราบถวายบังคมลาออกทั้งคณะ (เพราะได้ดำเนินการ
เลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว)คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากได้กราบถวายบังคมลาออกทั้งคณะ เมื่อวันที่ ๒๖ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐2500
เนื่องจากได้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว
 
 
ผู้ใช้นิรนาม